Igénybevétel feltételei

Domain szolgáltatások (nettó egyszeri díjak):

 

Webhost szolgáltatás igénybevételével elfogadja az alábbiakat:

1. A szerződés tárgya: Szolgáltató a szolgáltatásaira előfizető megrendelői (továbbiakban: Ügyfél) részére a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az itt megfogalmazott feltételekkel. Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatások ezen feltételeinek és a szolgáltatások díjainak, nem visszamenő jelleggel történő megváltoztatására.

2. Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások: DOMAIN szolgáltatás: Ügyfél igénye alapján Szolgáltató eljár Ügyfél általa megjelölt domain delegálásának ügyében. A domain végződések aktuális listája Szolgáltató honlapján érhető el. HOSTING szolgáltatás: Webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások, melyet Ügyfél weboldalak, online alkalmazások kiszolgálására használhat fel. Kapcsolódó szolgáltatások: DOMAIN szolgáltatás, domainhez kapcsolódó e-mail címek, POP3 hozzáférés, FTP felhasználók, MySQL adatbázisok.A szolgáltatásokat Szolgáltató olyan kiszolgáló szervereken nyújtja, melyek fizikailag Szolgáltató székhelyétől elkülönített helyen a vonatkozó szabványoknak megfelelő környezetben vannak tárolva. Szolgáltató Ügyfel szolgáltatásait, azok kihasználtságától függően, áthelyezheti a kiszolgáló szerverek között. A kiszolgáló szerverek technikai paramétereinek és sávszélesség-változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja. Szolgáltató ilyen irányú változtatásokat Ügyfél előzetes értesítése nélkül is végezhet.

3. Ügyfél jogai és kötelezettségei:Ügyfél a szolgáltatásokat a hét minden napján, a nap 24 órájában szabadon felhasználhatja a saját vagy cége számára. Ügyfél a szolgáltatásokat nem használhatja törvényileg tiltott, provokatív, vagy személyiségi jogokat sértő tevékenység folytatására, csak olyan tartalmat jeleníthet meg, mely forgalmazása nem ütközik törvénybe vagy jogszabályba és mely nem sérti Szolgáltató érdekeit. Ügyfél a szolgáltatásokat harmadik személyre nem ruházhatja át, sem ingyen sem ellenszolgáltatás fejében nem szolgáltathatja tovább Szolgáltató kifejezett engedélye nélkül. Ügyfél köteles a szolgáltatásokban észlelt hibákat a szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni. DOMAIN szolgáltatás igénybevétele esetén a szerződés megszűnése esetén az igényelt domain karbantartási kötelezettsége Ügyfélre hárul. Ügyfél köteles bejelenteni az adataiban bekövetkezett olyan változásokat, amelyek a szerződéskötéskor rögzítésre kerültek. Ennek elmulasztásából adódó károkért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Szolgáltató csak Ügyfél által megadott e-mail címről köteles bármilyen bejelentést fogadni, illetve ide küldi a szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat, ezért a valós e-mail cím megadására, az e-mail cím esetleges változásának bejelentésére Ügyfél kifejezetten kötelezettséget vállal. Ügyfél köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítókat, kódokat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért kizárólag Ügyfél felel. Ügyfél teljes felelősséggel tartozik Szolgáltató szerverein általa elhelyezett vagy hálózatán továbbított információk és adatok jogszerűségéért.

4. Szolgáltató jogai és kötelezettségei: Szolgáltató köteles Ügyfél felől érkező bejelentésekre 3 munkanapon belül reagálni, amennyiben Ügyfél nem rendelkezik lejárt tartozással. Szolgáltató és Ügyfél között a kommunikáció elsődleges módja az elektronikus levelezés. Más megállapodás híján Szolgáltató, elektronikus levél üzenet helyett nem köteles más módon Ügyféltől bejelentést fogadni, vagy részére információt adni. Szolgáltató köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a szolgáltatások folyamatosan elérhetők legyenek, de a rajta kívül eső hibákért semmilyen felelősséget nem vállal. Szolgáltató köteles a szolgáltatásokban kiesést okozó hibát legfeljebb 5 munkanapon belül elhárítani. Szolgáltató a szolgáltatásokban kiesést okozó, illetve műszaki, technikai jellegű hibákért anyagi felelősségget nem vállal, kártérítési kötelezettsége nincs. HOSTING szolgáltatás esetén Szolgáltató köteles reklámoktól mentes webtárhelyet biztosítani Ügyfél számára. Szolgáltató jogosult a HOSTING szolgáltatáshoz kapcsolódó tárhelyen e-mail küldési korlátozást is bevezetni, amennyiben gyanítható, hogy Ügyfél a szolgáltatásokat kéretlen reklám e-mailek továbbítására használja. Szolgáltató az internet hálózat működéséből adódó esetleges információveszteségekért, túlterhelésért, és harmadik fél által okozott üzemzavarért semmilyen felelősséget nem vállal. Szolgáltató a szerverein elhelyezett fájlokról, adatokról, beállításokról rendszeres időközönként biztonsági mentést készít, illetve mindent megtesz Ügyfél adatainak védelme érdekében. Nyilvánvalóan jogellenes, vagy az internetes etikába ütköző tartalom és tevékenység észlelése feljogosítja Szolgáltatót arra,  hogy a szolgáltatásokat részben vagy egészben, Ügyfél egyidejű értesítése mellett felfüggessze vagy megszüntesse. Szolgáltató elhárít magától mindennemű felelősséget Ügyfél által elhelyezett tartalommal vagy Ügyfél által folytatott tevékenységgel kapcsolatban.

5. A szolgáltatások díja:Szolgáltató a szolgáltatásokat a mindenkor érvényes díjszabása alapján nyújtja, melyet a honlapján tesz közzé. Az árak átlagos felhasználás esetén érvényesek. Nem minősül átlagos felhasználásnak, ha a napi oldalletöltések száma átlagosan meghaladja a 10.000-et. Szolgáltató az egyes díjakat évente maximum négy alkalommal azonnali hatállyal egyoldalúan módosíthatja. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az ár változás előtt megrendelt szolgáltatások díját ne változtassa. Szolgáltató a szolgáltatások esedékes díjáról a fordulónapot megelőzően maximum 60 nappal állíthat ki számlát vagy díjbekérőt, ettől egyedi megállapodás alapján el lehet térni. Ügyfél köteles Szolgáltató által előzetes egyeztetés alapján küldött számla vagy díjbekérő ellenében a szolgáltatások díját 14 napon belül átutalni a Szolgáltató bankszámlájára. Ügyfél igényeinek változása esetén a tényleges és a fizetett díj közötti különbségről Szolgáltató különbözeti számlát készít. Amennyiben a domain delegálás Szolgáltató hibáján kívül meghiúsul, akkor Szolgáltató az adminisztrációs és eljárási költségeinek fedezésére különeljárási díjat számíthat fel. 14 napot meghaladó fizetési késedelem esetén Szolgáltató a tartozás kiegyenlítéséig a szolgáltatásokat felfüggeszti. Szolgáltató egyéni mérlegelés alapján az Ügyfél összes szolgáltatásának működését felfüggesztheti a késedelem fejében. DOMAIN szolgáltatás esetén a választott domain végződésre vonatkozó szabályok alapján Szolgáltató a szolgáltatást 1 napos fizetési késedelem esetén is korlátozhatja, felfüggesztheti, felmondhatja. Szolgáltató bármely szolgáltatás felfüggesztésének megszüntetése vagy felmondás utáni visszaállítása után eljárási díjat számíthat fel. 21 napot meghaladó fizetési késedelem esetén a kérdéses kötelezettség Szolgáltató követelésbehajtó partnereihez kerülhet át a PTK szerinti behajtásra. A követelésbehajtás költsége a nem fizető Ügyfelet terheli, amely a követelésbehajtó partner által kibocsátott számlán jelenik meg terhelésként.

6. A szolgáltatások megszűnése: Jelen szerződés aláírásával létrejövő szerződés határozatlan időre jön létre. Ügyfél a szolgáltatásokat bármikor azonnali hatállyal felmondhatja. Ilyen esetben Szolgáltató azonnali hatállyal törli az összes szolgáltatást és azok azonnal elérhetetlenné válnak. Amennyiben Ügyfélnek kifizetetlen tartozása van, a szolgáltatások felmondása esetén Szolgáltató különeljárási díjat számíthat fel. Ilyen esetben Szolgáltató új számlát vagy díjbekérőt készít, amin a számlázási fordulónap és a felmondás dátuma között eltelt időszakra eső szolgáltatási díj, valamint a különeljárási díj szerepel. Ügyfél szolgáltatás felmondása esetén a szolgáltatási díj nem kerül visszautalásra. Szolgáltató a szolgáltatásokat indokolt esetben azonnali hatállyal, fordulónappal pedig indoklás nélkül felmondhatja. A szolgáltatások fordulónappal történő felmondása esetén a számlázási fordulónap előtt két héttel lejár a szolgáltatási időszak, így a szolgáltatásokat Szolgáltató a számlázási fordulónap előtti két hetes időszakban már törölheti. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a szolgáltatásokból kizárja azokat, akik félreérthető, megtévesztésre alkalmas vagy megbotránkozást okozó információkat tesznek közzé, akik nem tesznek eleget a jogszabályokban előírt kötelezettségeknek, akik a látogatókat becsapják vagy megkárosítják. Azonnali felmondással jár, amennyiben a szolgáltatás díja nem kerül kiegyenlítésre. A szerződés megszűnése nem mentesíti az Ügyfelet a szerződéses jogviszonyból eredő esetleges tartozásai kiegyenlítése alól. Amennyiben Ügyfél a DOMAIN szolgáltatással kapcsolatban a domain nyilvántartónak vagy más akkreditált regisztrátor szervezetnek olyan igényt nyújt be, melyben jelzi, hogy Szolgáltatótól el kívánja regisztrálni a domaint, Szolgáltató az azonnali felmondás szabályi szerint jár el, azaz a DOMAIN és HOSTING szolgáltatásokat törli rendszeréből és azok azonnal elérhetetlenné válnak, ezért Ügyfél az átregisztrációs igény benyújtása előtt köteles lementeni minden számára fontos adatot. Ennek elmulasztásáért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

7. Egyéb rendelkezések: Az ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szerződő felek megállapodnak, hogy esetleges vitáikat megpróbálják békés úton rendezni. Amennyiben a domain delegálással kapcsolatos vitás kérdéseket nem tudják rendezni, alávetik magukat az Alternatív Vitarendező Fórum döntésének, és tudomásul veszik, hogy az alternatív vitarendezés során hozott döntés végrehajtásáért Szolgáltató nem felel. Egyéb esetben a felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének.

Ügyfél egyben elfogadja a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF). Az ÁSZF legfrissebb változata Szolgáltató honlapján érhető el. Szolgáltató jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, az idevonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben a módosításról Szolgáltató Ügyfelet Ügyfél által megadott kapcsolati e-mail címen e-mailben értesíti. A módosítást követően a szolgáltatások használata az ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.